JS计算并保留小数点后两位实例代码

这几天在项目开发过程中,涉及到了一些前端需要计算的功能,有一部分数据计算后小数点后有很多位,但项目要求保留小数点后三位或者两位,然后就写了个js函数来处理这个问题,取舍位数时遵循四舍五入,可以指定保留小数点后任意几位数。

实例代码:

    function round(v, e) {
      var t = 1;
      for (; e > 0; t *= 10, e--);
      for (; e < 0; t /= 10, e++);
      return Math.round(v * t) / t;

    }

调用代码:

    var number = 123.96239802;
    //原始输出
    console.info(number);
    //计算输出(保留2位)
    console.info(round(number, 2));
    //计算输出(保留3位)
    console.info(round(number, 3));

效果图片:

THE END